Pin It

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;

-   Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) số 66/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.

-   Căn cứ Tờ trình số 06/TTr.HĐQT, ngày 01 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang, về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

-   Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang ngày 17/04/2015.

-   Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của  Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang như sau :

-         Vốn điều lệ đã đăng ký :  19.343.230.000 đồng

-         Vốn điều lệ tăng thêm  :        656.770.000 đồng

-         Vốn điều lệ thay đổi      :  20.000.000.000 đồng  (Hai mươi tỷ đồng)

-         Thời điểm thay đổi vốn : 30/04/2015

-         Hình thức tăng vốn điều lệ : Chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2Điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã phát hành năm 2014 như sau :

* Tại Chương IV, Điều 5 : Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của công ty là: 20.000.000.000 đồng  (Hai mươi tỷ đồng )

- Tổng số cổ phần và giá trị đã góp: 2.000.000 cổ phần, có giá trị  20.000.000.000 đồng.

-   Mệnh giá cổ phần : 10.000 VNĐ/cổ phần.

2. Công ty có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ có cổ phần phổ thông, các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 12 và Điều 13.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ.

6. Cổ phần phổ thông mới được phát hành sẽ ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong đó nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc), để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

9. Công ty có thể phát hành và chào bán cổ phần theo phương thức bán đấu giá. Hội  đồng quản trị đựơc quyền quyết định giá chào bán và mức chiết khấu sao cho có lợi nhất cho các cổ đông và công ty.

* Tại Chương XXI, Điều 53 : Ngày hiệu lực.

- Điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty là : 20.000.000.000 đồng.

Lý do: Phù hợp theo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) số 66/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Điều 3Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

* Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Văn Công Đỉnh

logo diaocangiang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Trụ sở: Số 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.953.895 - 02963.3953.921

Email: anresco.angiang@gmail.com

Website: www.diaocag.com.vn

1534363
Hôm nay
Tháng này
361
611