ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

*****

 

Ngày 02 tháng 07 năm 2018, Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thông qua Kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018; Ban Tổng giám đốc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán và Kế họach năm 2018; Ban Kiểm soát (BKS) Báo cáo kết quả  thẩm tra năm 2017 và một số văn bản của HĐQT - BKS trình đại hội.  

H1 A

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ông: Nguyễn Mỹ - Chủ tịch HĐQT  (Chủ tọa)

H2 A

Ông: Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc công ty

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018.

 

H3 A

Ông: Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017  và Kế họach năm 2018

 

H9 A

Ông: Trương Hoàng Hiếu - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 

 

Ngoài ra, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2017-2021) để thay thế các nhân sự đã xin từ nhiệm.

 

H4 A

 

H5 A

Quý cổ đông thống nhất biểu quyết 100% các nội dung đã thông qua tại đại hội

 

* Kết quả bầu cử:

- Bà Trần Thị Thanh Hoa đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021).

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga và ông Trương Hoàng Hiếu đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021). 

H6 A

HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)

 

H7 A

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021)

 

H8 A

Ban Tổng Giám Đốc công ty

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang được bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

------------