Thông báo

THƠ MỜI THAM DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG NĂM 2022

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG V/V TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

1. THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

2. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

3. THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

4. GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

 

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2020