Thông báo

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2021

 

1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 17 giờ ngày 10/06/2022.

2. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày từ ngày 12/07/2022 đến hết ngày 26/08/2022.

3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

   3.1. Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo giấy tờ sau:

        + CMND (bản chính), Sổ chứng nhận cổ đông (bản chính).

        + Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay).

    3.2. Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị cổ đông cung cấp thông tin tài khoản bằng văn bản (theo mẫu)

4. Địa điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang.

*****Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC +MẪU GIẤY ỦY QUYỀN+ MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHUYỂN KHOẢN

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2021

 

1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 17 giờ ngày 10/06/2022.

2. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày từ ngày 12/07/2022 đến hết ngày 26/08/2022.

3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

   3.1. Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo giấy tờ sau:

        + CMND (bản chính), Sổ chứng nhận cổ đông (bản chính).

        + Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay).

    3.2. Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị cổ đông cung cấp thông tin tài khoản bằng văn bản (theo mẫu)

4. Địa điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang.

*****Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC +MẪU GIẤY ỦY QUYỀN+ MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHUYỂN KHOẢN

THƠ MỜI THAM DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG NĂM 2022

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG V/V TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

1. THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

2. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

3. THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

4. GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

 

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2020