Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ


Giới thiệu

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (ANRESCO - An Giang Read Estate Joint Stock Company) được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Phát Triển Nhà An Giang theo chủ trương của Chính phủ và chính thức chuyển sang hoạt động Công ty cổ phần từ năm 2005 theo Quyết định số 2652/QĐ-CTUB ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang.

Liên hệ