Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Nhà máy bê tông

  • CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC :
    • Ban Giaùm Ñoác.
    • Xưởng sn xut.
    • Phòng nghiệp vụ tổng hợp.

Cô caáu toå chöùc seõ ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp trong quaù trình hoaït ñoäng vaø phaùt trieån cuûa Nhà máy.

so-do-to-chuc-nha-may-ckbt