Cơ cấu bộ máy

Cơ cấu bộ máy

Sàn giao dịch bất động sản ANRESCO dự kiến là 08 người, hoạt động và điều hành theo cơ cấu tổ  chức như sau:

- Ban Giám đốc sàn 01 người gồm có: Giám đốc Sàn ;

- Các nhóm nghiệp vụ thuộc Sàn:

+ Nhóm dự án đầu tư (02 người);

+ Nhóm tư vấn và dịch vụ bất động sản (02 người);

+ Nhóm nghiệp vụ đầu tư (02 người).