Chính sách tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

1. Chính sách tuyển dụng:

  • Với quan điểm coi nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh cũng như thế mạnh của mình, nguyên tắc tuyển dụng của Công ty (Anresco) là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên trình độ, năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất, khả năng, thái độ của ứng viên.
  • Chính sách việc làm của Công ty (Anresco) tạo cơ hội công bằng và hợp lý cho tất cả mọi nhân viên tùy theo năng lực của mỗi người trên mọi phương diện: tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, xét lương, xét thưởng....

2. Mục tiêu:

  • Mục tiêu tuyển chọn nhân viên của Công ty là những ứng viên xuất sắc nhất thông qua quá trình tuyển chọn công bằng, khách quan.
  • Khi một ứng viên bắt đầu công việc tại Công ty (Anresco) thì người đó cũng bắt đầu một sự nghiệp với khả năng phát triển lên những công việc có vị trí cao hơn khởi điểm trong tương lai.